Lonar Shikashan Prasarak Mandal

BHAGWAN BABA ARTS & COMMERCE COLLEGE
LONAR,

Tq. Lonar, Dist. Buldhana, 443302

Office Administration


Sr.No. Name Designation Qualification
1. Shri. Ramdas T. kayande Sr. Clark B.A.
2. Shri. Santosh M. Sangle Jr. Clark B.Com.
3. Shri. Jaychand P. Kochar Jr. Clark B.A.
4. Shri. Sunil V. Sonone Peon H.S.C.
5. Shri. Santosh K. Hendre Peon H.S.C.
6. Shri. Vitthal K. Munde Peon B.A.